Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2016 – 2017 bedraagt € 35,- per kind. Voor kinderen die na 1 januari 2017 instromen in groep 1, is de bijdrage € 17,50. Beide bedragen zijn ongewijzigd ten opzichte van het vorige schooljaar.

Automatische incasso

De vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar in oktober via een automatische incasso geïnd. We informeren je via de nieuwsbrief of lichtkrant wanneer de bijdrage afgeschreven gaat worden. Als je het niet eens bent met de afschrijving, kunt je deze binnen 8 weken zonder opgaaf van reden via je bank terug laten boeken. De automatische betaling stopt als je kind van school gaat: als het tussentijds van school wisselt of aan het einde van groep 8. Je kunt ook zelf de machtiging intrekken. Stuur daarvoor een e-mail aan Marco Berndsen (financieel beheerder): ouderbijdrage@elstar-elst.nl. Je kunt hem ook mailen voor andere vragen over het beheer of de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.

Als je niet wilt machtigen, vragen we je de bijdrage over te maken op rekening:

NL82 INGB 0006 0845 18  t.n.v. Activiteitencommissie Basisschool De Elstar

Vergeet daarbij niet de naam van je kind, groep en leerkracht te vermelden.

Met de vrijwillige ouderbijdrage worden kosten voor extra voorzieningen en activiteiten betaald die niet tot het reguliere lesprogramma behoren. De school ontvangt hier dus ook geen financiering voor. Elk jaar betalen we er het volgende van:

  • De kosten die binnen de thema’s gemaakt worden: eten en drinken, excursies en de huur van materialen zoals themakisten.
  • De versieringen, eten, drinken en versnaperingen van alle vieringen: Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen
  • Het schoolreisje: vervoer, entree en versnaperingen
  • Een deel van de kosten voor het kamp van groep 8, hiervoor reserveren we per kind elk jaar € 5,-
  • De kosten van het Sinterklaasfeest voor de onderbouw
  • De sportdag en de juffen- en meestersdag (in combinatie met de Koningsspelen)

De ouderbijdrage wordt als volgt verdeeld (per leerjaar liggen de verhoudingen iets anders):

Verdeling ouderbijdragen 2013-2014