De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten en heeft het recht om over allerlei schoolzaken te adviseren en/of mee te beslissen. De MR kan gevraagd en ongevraagd haar mening geven over het beleid van de school, zoals dat door bestuur en team wordt (uit)gevoerd. De MR vertegenwoordigt mede het standpunt van de ouders. De MR bestaat dit schooljaar uit zes leden. Vanuit de oudergeleding zijn dit: Liesbeth Maljaars, Lionne van der Zande en Peter van den Bosch. Vanuit de personeelsgeleding zijn dit: Mirjam Giesen, Ingrid van Baarsen en Silke Hegeman.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dit graag. De MR heeft een postvakje in de school tegenover het kantoor van Meester Marco. De MR is ook bereikbaar via de mail: mr@elstar-elst.nl

De Elstar valt onder het bestuur van stichting Batavorum. Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan of fusie tussen stichtingen. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn van alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur, zoals stichting Batavorum. De Elstar wordt hierin vertegenwoordigd door Marcel van Assen (ouder) en Robin Knipping (leerkracht).