AVG

Privacy en leerlinggegevens

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Wonderwijs de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Van medewerkers, ouders en leerlingen wordt daarom verwacht dat zij zich houden aan onderstaande maatregelen.

Hoe gaan wij om met informatie van en over ouders
Over de ouders van ingeschreven leerlingen verzamelt de school alle informatie die noodzakelijk is om hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en om zo nodig extra zorg te kunnen bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het leerlingdossier.

Hoe gaan wij om met informatie van en over medewerkers
Over de medewerkers, die bij ons werkzaam zijn en zijn geweest, verzamelt het schoolbestuur alle informatie die noodzakelijk is voor hun aanstelling en bezoldiging. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het personeelsdossier (alle geregistreerde informatie over het personeelslid).

Hoe gaan wij om met sociale media
Met een betrekking tot de omgang met sociale media is een ‘gedragscode voor het gebruik van sociale media’ opgesteld dat alle medewerkers hebben ontvangen. Op alle scholen binnen Wonderwijs worden leerlingen onderwezen in de omgang met sociale media.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens
Het onderwerp privacy is belangrijk omdat er steeds meer gegevens digitaal worden opgeslagen. De digitale mogelijkheden worden steeds groter en de daarmee gepaard gaande risico’s van inbreuk op de privacy nemen toe. Om de privacy nog beter te beschermen is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd.

Privacy is een grondrecht en gaat over de bescherming van persoonsgegevens. Leerling-gegevens zijn persoonsgegevens. Vaak bevatten leerling-gegevens gevoelige informatie, zoals informatie over gezondheid, vraagstelling rond leren en gedrag en godsdienst. Deze persoonsgegevens worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd en mogen alleen worden vastgelegd als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor begeleiding van leerlingen of voor bijzonderheden. Denk hierbij aan de registratie van allergieën, zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij traktaties of lunches. Of de registratie van diabetes, zodat in geval van nood de juiste procedure kan worden gevolgd. Alles wat er met persoonsgegevens wordt gedaan, wordt in de wet verwerken genoemd. Verwerken is onder meer: online en offline persoonsgegevens verzamelen, kopiëren, opslaan, verspreiden, publiceren, delen en uitwisselen.

Binnen de school worden de volgende persoonlijke gegevens verwerkt:

  • persoonsgegevens in relatie tot de wettelijke verplichtingen bij inschrijving van de leerling;
  • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid en het welzijn van de leerling;
  • gegevens over de aard en verloop van het onderwijs: de behaalde leerresultaten;
  • gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs;
  • gegevens ten behoeve van de ondersteuning van de leerling.

Uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden, staat in het onderwijs altijd in het teken van het bevorderen van het onderwijsleerproces. Het uitgangspunt is dat:

  • zoveel mogelijk gekozen wordt voor de uitwisseling van anonieme gegevens;
  • persoonlijke gegevens slechts worden uitgewisseld met toestemming van de ouders/verzorgers (hiervoor ontvangt u jaarlijks een toestemmingsformulier);
  • bij het ontbreken van toestemming van de ouders/verzorgers gebeurt dit op basis van het verenigbaarheid criterium uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (daarbij gaat het om de belangen van de leerling in het kader van begeleiding, gezondheid en welzijn, waarbij slechts die gegevens mogen worden uitgewisseld die een relatie hebben met het doel van de oorspronkelijke registratie).

 

Hoe gaan wij om met foto en filmmateriaal
Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om foto’s en/of filmpjes van kinderen, anders dan hun eigen kind(eren) via sociale media te verspreiden. Dat is wettelijk zo bepaald. Om ouders en verzorgers toch te laten zien welke activiteiten er op school plaatsvinden, worden er af en toe foto’s en filmpjes van de kinderen gemaakt. Deze worden via Parro verspreid. Daarbij houden wij vanzelfsprekend rekening met de privacy-rechten van het kind.

Voor het mogen plaatsen van foto- en filmmateriaal waar leerlingen opstaan, hebben wij per leerling elk jaar opnieuw toestemming van de ouders/verzorgers nodig. Dit toestemmingsformulier wordt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar aan de ouders verstrekt, of kunt u zelf op Parro aanpassen. Foto’s en filmpjes van leerlingen van wie geen getekend toestemmingsformulier in de leerlingenadministratie is opgenomen, worden niet gepubliceerd.

Indien de school voor andere media-uitingen (bijvoorbeeld een flyer, poster of boekje) een afbeelding van een leerling wil gebruiken, vraagt de school de ouders/verzorgers daar in een aparte brief toestemming voor. Een getekende akkoordverklaring van de ouders/verzorgers wordt in de leerlingenadministratie opgenomen, alvorens van het beeldmateriaal van de betreffende leerling gebruik mag worden gemaakt.

Als ouders/verzorgers kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken. De afbeeldingen/het filmmateriaal van de betreffende kind(eren) zullen dan van Parro verwijderd worden. De school kan echter niet voorkomen dat anderen, in de periode dat de foto’s wel op internet stonden, de foto’s gedeeld hebben. De school kan dan ook geen garantie geven dat de verwijderde afbeeldingen niet elders op het internet kunnen staan.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Binnen Wonderwijs beschikken wij over een Functionaris Gegevensbescherming. Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw of uw kinds privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG.

Onze Functionaris Gegevensbescherming is Frederik Petersen. De FG is telefonisch bereikbaar op 030 – 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website. Lumen Group B.V. Reactorweg 301 3542 AD UTRECHT