Vreedzaam

De Vreedzame School neemt kinderen serieus. Het is een aanpak, waarin de eigen kracht van de kinderen centraal staat. De kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de basisgroep, de unit, in de school, en ook in de omgeving van de school. Ze leren allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. Dat leren ze tijdens hun dagelijks bezigheden in de unit, maar ook in schoolcommissies. De school fungeert zo als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

“It takes a village to raise a child”

“It takes a village to raise a child”, zo luidt een Afrikaans gezegde. Maar die “village” is veranderd. Traditionele steunstructuren als kerk, nabuurschap en verenigingsleven waar mensen elkaar ontmoeten en steunen zijn grotendeels verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn formele instituties gekomen als kinderopvang, onderwijs, sport en spelvoorzieningen, maar die vervullen niet altijd de rol van medeopvoeder. De Vreedzame School probeert de pedagogische village weer te creëren, door met name volwassenen (leerkrachten, onderwijsassistenten, maar ook ouders en vrijwilligers) toe te rusten om hun opvoedingsverantwoordelijkheid voor alle kinderen weer op zich te nemen.

De Vreedzame school wil twee zaken combineren; een structureel programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap met een goed pedagogisch klimaat. Hoe overbruggen we meningsverschillen? Hoe lossen we de belangentegenstellingen in een conflict zo op dat beide partijen tevreden zijn? Staan we open voor mensen die anders zijn dan wij? De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leer-en leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een “democratisch burger” te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee bieden we kinderen perspectief en hoop. Ze ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze “er toe doen.”