Het volgen van leerlingen en extra ondersteuning binnen de school

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij startgesprekken. Alle kinderen zijn welkom bij de gesprekken. Het gaat immers om hen! Wij zien daarbij een belangrijk gezamenlijk belang: Samen onderzoeken wat het kind nodig heeft om er een goed schooljaar van te maken. Uiteraard beslist u als ouder of uw kind wel of niet deelneemt aan het gesprek. Halverwege het schooljaar bieden wij 10-minutengesprekken aan. Tijdens deze gespreksronde verwachten wij alle ouders op gesprek. De laatste ronde 10-minutengesprekken aan het einde van het schooljaar zijn facultatief. Dit betekent dat u alleen intekent indien u de leerkracht wenst te spreken. Het kan echter ook voorkomen dat de leerkracht u in deze laatste ronde uitnodigt voor een gesprek. Ook bij deze gesprekken zijn alle kinderen wat ons betreft welkom. Mocht u zich zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u al eerder een afspraak maken met de leerkracht en hoeft u uiteraard niet te wachten op het eerstvolgende 10-minutengesprek.

De kinderen krijgen, twee keer per jaar een schriftelijke rapportage mee naar huis. Bij het volgen van de kinderen maken wij naast een observatie- en registratiesysteem, ook gebruik van methode gebonden en methode-onafhankelijke toetsen. Regelmatig worden de scores van de toetsen met de intern-begeleider en de directeur besproken. Naar aanleiding van de resultaten en observaties worden er op basis van de onderwijsbehoeften instructies gegeven. Wanneer leerlingen dusdanig afwijken van de reguliere leerroute stellen wij een ontwikkelingsperspectief op, waarin we individuele doelen stellen en evalueren. Wij streven dan ook naar een goede afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de kinderen, zodat alle kinderen passend onderwijs ontvangen en zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden en talenten.

Onze wens is om alle kinderen binnen onze eigen school op te kunnen vangen. Ons concept is daar ook volledig op gericht; ieder kind dat op zijn of haar niveau werkt heeft de kans om te groeien. Wanneer wij echter ondanks alle extra hulp in de groep onvoldoende ontwikkeling bij een kind constateren, gaan wij in overleg met ouders en ons samenwerkingsverband Passend Wijs. Tijdens dat overleg kijken we of er mogelijkheden zijn om de leerling met een arrangement, binnen de school, onderwijs op maat te bieden of dat een speciale (basis)school beter aan de onderwijsbehoeften van de betreffende leerling kan voldoen.

De Interne Begeleider (IB-er) heeft de taak de groepsleerkrachten te begeleiden en/of te ondersteunen bij hun activiteiten rond leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Indien noodzakelijk schakelt de IB-er externe instanties in of treedt daarmee in overleg, bijv. een orthopedagoog, jeugdarts, logopediste of fysiotherapeut. Op school zijn in de orthotheek materialen en middelen aanwezig, die ertoe kunnen bijdragen dat de extra hulp een zo goed mogelijk resultaat oplevert.

Omgaan met extern advies
Soms komt het voor dat ouders op eigen initiatief of op advies van bijvoorbeeld een specialist een onderzoek voor hun kind laten verrichten. Ten aanzien van het signaleren, diagnosticeren en adviseren door niet aan onze school verbonden deskundigen, hebben alle scholen in ons samenwerkingsverband de volgende afspraken gemaakt:

  • De externe deskundige moet geregistreerd zijn bij een beroepsvereniging van psychologen en/of orthopedagogen.
  • De externe deskundige moet over voldoende expertise beschikken ten aanzien van het onderwijskundig en opvoedkundig handelen en deze expertise moet aantoonbaar zijn.
  • Het moet gaan om breder psychologisch onderzoek waarbij naar het hele kind gekeken wordt en niet alleen intelligentie vastgesteld wordt.
  • Het onderzoek vindt plaats in belang van het kind en dient daar ook op gericht te zijn.
  • De school is alleen dan bereid het advies van een externe deskundige op te volgen indien deze naast gegevens bij de ouders ook pedagogische/didactische gegevens bij de school heeft ingewonnen en deze terug te vinden zijn in het verslag en/of adviesrapport.
  • Bij het advies wordt mede rekening gehouden met de mogelijkheden binnen de school en de onderwijskundige en pedagogische aansluiting.
  • De externe deskundige moet bereid zijn het adviesrapport mondeling op school te komen toelichten en eventueel direct handvatten voor de praktijk te geven.
  • De kosten van een dergelijke procedure worden niet door de school vergoed tenzij het initiatief voor het onderzoek en advies van de school ( met instemming van de directie ) is uitgegaan.

Dyslexie en dyslexieverklaring
Bij sommige leerlingen verloopt het leesproces moeizamer dan bij het gemiddelde kind. Soms wordt er dan gedacht aan dyslexie. Binnen de Elstar hanteren wij een dyslexieprotocol. Kinderen waarbij we kenmerken zien van dyslexie, krijgen binnen de groep extra gerichte oefening met lezen en/of spelling. Wanneer wij, gezien de resultaten, denken dat kinderen extra ondersteuning kunnen gebruiken bij hun leesontwikkeling, kunnen ouders een dyslexie onderzoek bij de gemeente aanvragen.

Verrijking en verdieping
Op de Elstar gaan we om met verschillen. Kinderen die meer aan kunnen verdienen meer uitdaging. Wij geven dit onder andere vorm door Wereldwijs-lessen aan te bieden. Binnen deze leeromgeving leggen deze kinderen een portfolio van gemaakte opdrachten aan. Deze opdrachten sluiten aan bij het niveau van hoog- en meer begaafden. Voor deelname aan deze programma’s moet aan duidelijke criteria worden voldaan. Wanneer uitdaging via Wereldwijs onvoldoende is biedt de Elstar onze meer-en hoogbegaafde leerlingen, in samenwerking met het Lyceum, het Leerlab aan. Tijdens deze bijeenkomsten bieden wij kinderen extra uitdaging en leren wij ze hun eigen ontwikkeling aan te sturen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan sociale en emotionele vaardigheden: samenwerken, luisteren naar elkaar, zich kunnen inleven in anderen, herkennen en hanteren van eigen gevoelens of omgaan met de eigen begaafdheid. Op de Elstar vindt daarnaast ook het Doelab plaats; een plek voor kinderen die moeilijker tot leren komen, maar juist praktisch meer begaafd zijn. In samenwerking met het Westeraam college vinden er bijvoorbeeld uitdagende techniek- of natuurlessen plaats.

Passend Onderwijs
Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgen scholen in Nederland zorgplicht en daarmee de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Het doel van deze zorgplicht is dat geen enkele leerling meer tussen de wal en het schip valt.

Alle schoolbesturen in Nederland hebben van het Ministerie van OCW de opdracht gekregen om in nieuwe regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs te gaan verzorgen voor alle leerlingen in de eigen regio. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van SWV (samenwerkingsverband) PassendWijs. Ons schoolbestuur, Wonderwijs, heeft zich net als de andere schoolbesturen in de regio bij PassendWijs aangesloten. Zie ook: www.swv-passendwijs.nl

Wat is Passend Onderwijs?
Passend onderwijs is eigenlijk niets anders dan goed onderwijs voor elk kind! Algemeen gesproken begint dat gewoon op school in de klas. Het kan voorkomen dat leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Daartoe hebben we op onze school een ondersteuningsstructuur ontwikkelt die voorziet in extra hulp aan die leerlingen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of een gedragsprobleem. Met onze ondersteuningsstructuur kunnen we veelal passend onderwijs bieden aan al onze leerlingen.

Wanneer de basisondersteuning niet voldoende is
Wanneer wij als basisschool denken niet aan de onderwijsbehoeften van uw kind te kunnen voldoen overleggen wij binnen ons zorgteam en het samenwerkingsverband of uw kind mogelijk in aanmerking komt voor een arrangement, waardoor wij mogelijk wel het onderwijs kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. Een arrangement kan in de vorm van extra middelen om extra begeleiding aan de leerling te kunnen bieden en/of in de vorm van observatie en advies door iemand van het ondersteuningsteam. Wanneer een arrangement onvoldoende aanvullingen/aanpassingen oplevert, zullen wij met u op zoek gaan naar een school die het best bij uw kind en zijn of haar specifieke onderwijsbehoeften past.

U kunt ook de volgende websites raadplegen: www.passendonderwijs.nl of www.5010.nl