Kwaliteitszorg op De Elstar

Onze school voert een actief kwaliteitsbeleid. De nadruk ligt daarbij op het leren van de kinderen en het onderwijs dat wij geven. Dit kwaliteitsbeleid leggen we telkens voor een periode van vier jaar vast in ons schoolplan. Samen met de MR hebben we bepaald wat we onder kwaliteit verstaan. We proberen de kwaliteit van onze school te verbeteren door steeds in de gaten te houden of de kwaliteit nog goed is, het goede te behouden, te kijken wat beter kan en die verbeteringen vast te houden. Hierbij maken we onder andere gebruik van het leerlingvolgsysteem. Op basis van de resultaten van de leerlingen kijken we of de kwaliteit van het totale onderwijsaanbod op peil blijft en of er voldoende voorzieningen zijn voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Daarnaast nemen wij jaarlijks een tevredenheidsonderzoek af. Dat doen wij als volgt:

 • We peilen één keer per jaar, in de maand mei;
 • We starten met een eerste algemene peiling. Deze peiling levert een zogenaamde 0-meting op. De onderdelen van deze algemene peiling zijn:
 • Algemene informatie
 • Kwaliteitszorg
 • Aanbod
 • Tijd
 • Pedagogisch handelen
 • Didactisch handelen
 • Afstemming
 • Schoolklimaat
 • Zorg en begeleiding
 • Opbrengsten
 • Wij koppelen direct na de peiling, nog vóór het einde van het schooljaar de opbrengst terug;
 • Wij werken op basis van de 0-meting een of meerdere verbeterpunten in het jaarplan uit. Ook deze verbeterpunten worden direct naar de ouders gecommuniceerd;
 • In het nieuwe schooljaar gaan wij met deze verbeterpunten aan de slag;
 • Wij informeren de ouders regelmatig via diverse media over de ontwikkelingen m.b.t. de verbeterpunten;
 • In het voorjaar peilen wij opnieuw de tevredenheid maar nu alleen m.b.t. de verbeterpunten en de lopende schoolontwikkeling ;
 • In de volgende jaren werken we andere verbeterpunten uit.

Ook nemen wij tevredenheidsonderzoeken onder de kinderen van groep 5 tot en met 8 en het personeel af.

Kwaliteit heeft ook te maken met de leeromgeving waarin uw kind zich bevindt. Daarom laat de school één keer per vier jaar een risico-inventarisatie en -evaluatie afnemen door Human Capital Care, onze arbodienstverlener. De onderzoeksresultaten leiden tot plannen van aanpak die gefaseerd worden uitgevoerd. Dit betekent dat wij een constante zorg hebben voor een optimaal en veilig gebouw en optimale arbeids- en leeromstandigheden. In dit kader is op onze school een preventiemedewerker aangesteld. De preventiemedewerker registreert ook de ongevallen op school.