Kwaliteitszorg op De Elstar

Onze school voert een actief kwaliteitsbeleid. De nadruk ligt daarbij op het leren van de kinderen en het onderwijs dat wij geven. Ook nemen wij tevredenheidsonderzoeken onder de kinderen van groep 5 tot en met 8 en het personeel af. Daarnaast proberen we de kwaliteit van onze school te verbeteren door steeds in de gaten te houden of de kwaliteit nog goed is, het goede te behouden, te kijken wat beter kan en die verbeteringen eveneens vast te houden. Dit doen wij als volgt:

 • Het A3-jaarplan en de trendanalyse over 3 jaar zijn onderdeel van de kwaliteitscyclus. Het jaarplan geeft richting aan onze missie, visie en doelen. Middels de trendanalyse krijgen we inzicht in de eindopbrengsten over 3 jaar.
 • Daarnaast gaan we in de basis:

  Van onderwijsplan naar unitoverzicht.
  Van unitoverzicht naar blokvoorbereiding.
  Van blokvoorbereiding naar weekplanning.

  Zo houden wij zicht op de ontwikkeling van onze kinderen, en daarmee op de kwaliteit van ons onderwijs.

 • De grote cyclus is halfjaarlijks.
  De kleine cyclus is per blok, per week en per dag.

Als laatste heeft kwaliteit ook te maken met de leeromgeving waarin uw kind zich bevindt. Daarom laat de school één keer per vier jaar een risico-inventarisatie en -evaluatie afnemen door Human Capital Care, onze arbodienstverlener. De onderzoeksresultaten leiden tot plannen van aanpak die gefaseerd worden uitgevoerd. Dit betekent dat wij een constante zorg hebben voor een optimaal en veilig gebouw en optimale arbeids- en leeromstandigheden. In dit kader is op onze school een preventiemedewerker aangesteld. De preventiemedewerker registreert ook de ongevallen op school.