Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten en heeft het recht om over allerlei schoolzaken te adviseren en/of mee te beslissen. De MR kan gevraagd en ongevraagd haar mening geven over het beleid van de school, zoals dat door bestuur en team wordt (uit)gevoerd. De MR vertegenwoordigt mede het standpunt van de ouders. De MR bestaat dit schooljaar uit zes leden. Vanuit de oudergeleding zijn dit: Sanne van den Berg, Bouke Scheerder en Judith Wissing. Vanuit de personeelsgeleding zijn dit: Mirjam Giesen, Carola Lindeman en Marijke Mols-Tieleman.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dit graag. De MR heeft een postvakje in de school tegenover het kantoor van Meester Marco. De MR is ook bereikbaar via de mail: mr.elstar@wonderwijs.nl.

De Elstar valt onder het bestuur van stichting Wonderwijs. Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan of fusie tussen stichtingen. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn van alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur, zoals stichting Wonderwijs. De Elstar wordt hierin vertegenwoordigd door Marcel van Assen (ouder) en Robin Knipping (leerkracht).