Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten en heeft het recht om over allerlei schoolzaken te adviseren en/of mee te beslissen. De MR kan gevraagd en ongevraagd haar mening geven over het beleid van de school, zoals dat door bestuur en team wordt (uit)gevoerd. De MR vertegenwoordigt mede het standpunt van de ouders. De MR bestaat dit schooljaar uit zes leden. Vanuit de oudergeleding zijn dit: Sanne van den Berg, Koen van Os, (Ilja Kappers) en Judith Wissing. Vanuit de personeelsgeleding zijn dit: Ilse Koning, Carole van Jaarsveld en Vacature.

Mocht u vragen hebben voor de MR of wilt u een bepaald onderwerp aandragen, dan kunt u zich melden via ons mailadres: mr.elstar@wonderwijs.nl.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden op het hoofdgebouw plaats. Als u een MR-vergadering wilt bijwonen, dan verzoeken wij u om uzelf aan te melden via bovenstaand e-mailadres. U krijgt dan tijdig de agenda toegestuurd.
De vergaderdata van dit schooljaar zijn:
  • 18 september 2023
  • 26 oktober 2023
  • 28 november 2023
  • 24 januari 2024
  • 14 maart 2024
  • 23 april 2024
  • 3 juni 2024
  • 1 juli 2024

De Elstar valt onder het bestuur van stichting Wonderwijs. Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan of fusie tussen stichtingen. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn van alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur, zoals stichting Wonderwijs. De Elstar wordt hierin vertegenwoordigd door Robin Knipping (leerkracht).