Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2024 – 2025 bedraagt € 40,– per kind. Voor kinderen die na 1 januari 2023 instromen in groep 1, is de bijdrage € 20,-. De financieel beheerder van de Activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het beheer van de ouderbijdrage. Zij is verantwoordelijk voor het opstellen van een begroting, het voeren van een goede administratie van inkomsten en uitgaven en het laten uitvoeren van een kascontrole door één of meer ouders van buiten de Activiteitencommissie.

Automatische incasso
De vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar in oktober via een automatische incasso geïnd. Je ontvangt een machtigingsformulier bij inschrijving van je kind. Het formulier kun je hier ook downloaden. We informeren je via de nieuwsbrief of email wanneer de bijdrage afgeschreven gaat worden. Als je het niet eens bent met de afschrijving, kunt je deze binnen 8 weken zonder opgaaf van reden via je bank terug laten boeken. De automatische betaling stopt als je kind van school gaat: als het tussentijds van school wisselt of aan het einde van groep 8. Je kunt ook zelf de machtiging intrekken. Stuur daarvoor een e-mail aan Inge Scheerder-Rensink (financieel beheerder): ouderbijdrage.elstar@wonderwijs.nl. Je kunt haar ook mailen voor andere vragen over het beheer of de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.

Als je niet wilt machtigen, vragen we je om aan het begin van het schooljaar de bijdrage over te maken op rekening:

NL82 INGB 0006 0845 18 t.n.v. Activiteitencommissie Basisschool De Elstar

Vergeet daarbij niet de naam van je kind, groep en leerkracht te vermelden.

Met de vrijwillige ouderbijdrage worden kosten voor extra voorzieningen en activiteiten betaald die niet tot het reguliere lesprogramma behoren. De school ontvangt hier dus ook geen financiering voor. Elk jaar betalen we er het volgende van:

 • De kosten die binnen de thema’s gemaakt worden: eten en drinken, excursies en de huur van materialen zoals themakisten.
 • De versieringen, eten, drinken en versnaperingen van alle vieringen: Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen
 • Het schoolreisje: vervoer, entree en versnaperingen
 • Een deel van de kosten voor het kamp van groep 8, hiervoor reserveren we per kind elk jaar € 5,-
 • De kosten van het Sinterklaasfeest voor de onderbouw
 • De sportdag en de juffen- en meestersdag (in combinatie met de Koningsspelen)

De ouderbijdrage wordt als volgt verdeeld (per leerjaar liggen de verhoudingen iets anders):

Besteding van de ouderbijdrage (gemiddeld per kind)

 • Kerst, Carnaval, Pasen € 3,25
 • Sinterklaas € 4,59
 • 6 thema’s incl. sportdag € 4,40
 • Reservering kamp groep 8 € 5,00
 • Schoolreisje € 22.15
 • Koningsspelen/juffen en meesterdag € 0.61

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten