Passend onderwijs en zorgplicht

Goed onderwijs voor alle leerlingen én zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Scholen hebben zorgplicht
Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten.

Binnen de school of op een andere school?
Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun voorkeur. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. Van ouders wordt verwacht dat ze de informatie met school deelt, dit heet informatieplicht.
De school moet vervolgens actief onderzoek doen om te bekijken of ze een zo passend mogelijk aanbod kan bieden. De school onderzoekt of ze de leerling passend onderwijs kan bieden binnen de basisondersteuning of met de extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

Passende onderwijsplek
De school maakt vervolgens de afweging of en hoe ze de ondersteuning kan bieden. Als de school van aanmelding geen passende onderwijsplek kan bieden, dan onderzoekt de school samen met ouders de mogelijkheden van een passende plek op een andere reguliere school, op een school voor speciaal basisonderwijs of op het speciaal onderwijs. Het is belangrijk dat er een goede balans wordt gevonden tussen de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft, de wensen van ouders en de mogelijkheid van school.

Termijn
Na de schriftelijke aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om een passende plek aan te bieden op de eigen school of op een andere school. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. De tijd die nodig is om aanvullende informatie te verzamelen telt niet mee in deze termijn.

Meer informatie
Meer informatie over de mogelijkheden voor o.a. inzet van extra ondersteuning of de route naar een passende onderwijsplek vindt u op de website van het Samenwerkingsverband PassendWijs http://www.swv-passendwijs.nl