Uitstroom

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft onderzoek gedaan naar waar onze oud-leerlingen terecht zijn gekomen. Het onderzoek draagt de titel “Waar blijven uw oud-leerlingen?” Dit rapport leert ons vooral of we onze 8ste groepers een goed passend advies geven.

De belangrijkste conclusie met betrekking tot de uitstroom is dat 68% van onze kinderen 3 jaar na het verlaten van De Elstar nog op het niveau zit dat door ons bij het schooladvies is gegeven. De referentiescholen, dit zijn scholen met een vergelijkbare populatie, scoren hier 62%. Provinciaal is het gemiddelde eveneens 62%. Het landelijk gemiddelde is 60%. Slechts 22% van onze oud-leerlingen is doorgestroomd naar een hoger niveau. Dit percentage is voor alle eerder genoemde groepen gelijk. Onze winst zit dus in de afstroom; de groep kinderen die het niveau dat wij adviseren niet waar kan maken. Slechts 11% stroomt af. Op de referentiescholen stroomt 15% af. Provinciaal is dit eveneens 15% en landelijk ligt het percentage op 18%.