Verzekeringen

De belangrijkste verzekering waar u als ouders mee te maken krijgt als uw kind naar school gaat is de A.V.P., de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Ook onze school heeft een dergelijke verzekering. Het is echter niet zo dat alle vormen van vernieling, letsel of beschadiging door de school gedekt wordt. Pas als duidelijke nalatigheid of schuld van de leerkrachten, ander personeel of meewerkende ouders aantoonbaar is, gaat de verzekering over tot het accepteren van een schadeclaim. In andere gevallen zal de A.V.P. van de ouders/verzorgers van het kind, dat de veroorzaker is van de ‘schade’, aangesproken moeten worden.

Het schoolbestuur kan alleen dan aansprakelijk worden gesteld, indien de ‘schade’ duidelijk veroorzaakt is door iemand die bij het onderwijs betrokken is. Het schoolbestuur heeft ook voor alle bij de school actief betrokken personen, te weten de leerlingen, de leerkrachten en meewerkende ouders een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor de verzekerden gedurende het verblijf op school of op de daarbij behorende terreinen tijdens de officiële schooluren, evenals tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd, gedurende ten hoogste een uur vóór en een uur ná het verlaten van de school. Daarnaast geldt de dekking ook tijdens het verblijf op sportvelden, in gymnastieklokalen, zwembaden e.d., evenals tijdens schoolreisjes, schoolkamp en excursies in schoolverband.